PHP error [Warning]
PHP خطا [Warning]
PHP خطا [Warning]
تبدیل شدن روستای ششجوان به محله - عمرانی
persian english
صفحه نخست arrow تبدیل روستای نمونه کشوری به محله

تبدیل شدن روستای ششجوان به محله

ارزیابی كاربر: OFFOFFOFFOFFOFF / 0
ضعیف عالی 

تبدیل روستای نمونه کشوری ششجوان به محله ای از بوئین و میاندشت

اقدامی صحیح یا غلط؟

نویسنده و تدوین کننده: عین اله رحیمی

مقدمه

نزدیک به دو دهه است که از واقعه تبدیل روستای نمونه کشوری ششجوان به محله ای از بوئین و میاندشت می گذرد. عده ای با پادوئی ها، نامه نگاری ها و مراجعات مکرر به فرمانداری، استانداری، دفاتر نماینده های مجلس و حتّی وزارت کشور زحمات فراوانی کشیدند و با موافقت با این اقدام انتظار داشتند که مردم محل آن را فتح الفتوح به حساب آورند و حتّی جشن هم گرفتند. بنا براین باید مرور زمان حاصل می شد تا کسی بتواند نقدی بر این اقدام بنویسد. ولی اکنون که ثمرۀ این کار تا حدودی آشکار شده است بهتر است این موضوع را به نقد بگذاریم.

نویسنده این مقاله یکی از افرادی بود که با تبدیل روستای نمونه کشوری ششجوان به محله ای از بوئین میاندشت به شدّت مخالف بود. او اذعان می دارد که علیرغم این که دوستان و هم محلی هایش انتظار داشتند که با آنان همکاری کند تا روستا تبدیل به محله شود با خواسته آنان مقاومت می کرد و حتّی برعکس خواسته آنان عمل می کرد. تا جایی که از فرماندار وقت فریدن آقای فضل اله دهخدایی می خواست که نگذارد روستای ششجوان به محله ای از بوئین و میاندشت تبدیل شود. ایشان هم همین نظر را داشتند و سعی شان هم بر این بود ولی در یکی از نیمه شب ها بود که فرماندار به منزل نویسنده زنگ زد و خبر تبدیل شدن روستای ششجوان را به محله ای از بوئین و میاندشت اعلام نمود. تصور نویسنده بر این بود که علیرغم مزیّت هایی که این طرح داشت معایبی هم داشت که در مجموع به ضرر روستا و مردم ششجوان تمام می شد و یا هویت و استقلال روستای نمونه کشوری ششجوان را خدشه دار می کرد و به قول خودش سوسمار بودن را بر حتّی دم شیر شدن ترجیح می داد. تصور بر این بود که آن چه بوئینی ها و میاندشتی ها هم اظهار می نمودند که این عمل چندان فایده ای هم برای بوئین میاندشت ندارد امری درست بود و این اقدام هم روستا را منحل می کرد و هم دردسرهایی برای مدیریت شهری بوئین و میاندشت ایجاد می نمود. دلیل این تصور این بود که روستاها و دهداری های فراوانی بودند که چسبیده به شهرها بودند ولی حاضر نمی شدند که به محله ای از شهر تبدیل شوند کما این که بسیاری از آنان را مجبور به الحاق نمودند و نمونه های کمی هم مقاومت کردند و هنوز هم زیر بار این اقدام نمی روند. از آن جمله روستاهای علی آباد، نهضت آباد و جلال آباد است که با وجود این که چسبیده به نجف آباد و یزدانشهر است حاضر نمی شود از روستا بودنش دست بردارد. نمونه دیگرش رحمت آباد است که چسبیده به فولادشهر است ولی حاضر نمی شود به فولادشهر که یکی از آبادترین و پربودجه ترین شهر های استان است ملحق شود.

اکنون نویسنده از اصرار بر عقیده قبلی خودش دست برمی دارد و به عنوان فردی بی طرف به تجزیه و تحلیل این اقدام می پردازد چه بسا او هم یکی از موافقان این اقدام گردد. ولی همچنان قضاوت را به عهده خوانندگان این مقاله واگذار می کند.

مسئله ارتقای روستا ها به شهرها

توسعه شهرهاي كوچك از طريق ارتقاي روستاها به شهر، به عنوان يكـي از سياسـت هـاي اصـلي بهبود كيفيت زندگي نواحي روستايي در ايران مورد توجه قرار گرفته است و در اين مسـير طـي چنـد دهـه اخيـر، تعداد زيادي از نقاط روستايي به شهر ارتقا يافته اند.

پايين بودن سطح زندگي در نواحي روستايي و در نتيجه مهاجرت روسـتاييان بـه سـمت شهرهاي بزرگ، مسائل و مشكلات متعدد اجتماعي، اقتصادي و محيطي را هم در نواحي روستايي و هم در شهرها به دنبال داشته است. سياست ها و راهبردهـاي مختلفـي بـراي كاستن از آثار منفي اين مشكلات و پاسخ به نيازهاي زندگي در سكونت گاههاي شـهري و روستايي در كشورهاي در حال توسعه ـ و از جمله ايران ـ در پيش گرفته شده است . بـر اين اساس، ايجاد و توسعه شهرهاي كوچك همواره به عنوان يكي از سياستهاي عمـده در امر برنامه ريزي كشورهاي در حال توسعه مدنظر بوده است. در كشور مـا نيـز توسـعه شهرهاي كوچك از طريق اجراي سياست ارتقاي روسـتاهاي بـزرگ و مسـتعد بـه شـهر شدن، يكي از مهمترين اقداماتي بوده كه با هدف بهبود كيفيت و اسـتانداردهاي زنـدگي در نواحي روستايي، كاهش مهاجرت به شهرهاي بزرگ و جـذب مهـاجران در شـهرهاي كوچك انجام گرفته است. برخي مطالعات نيز مؤيد كاركردهاي بالقوه و بالفعل توسـعه ايِ تبديل مراكز روستايي به شهر است؛ زيرا شهرهاي كوچك با ايجـاد فرصـت هـاي شـغلي غيرزراعي و ارائه خدمات مورد نياز ساكنان، در كاهش مهاجرت روستاييان بـه شـهرهاي بزرگتر نقش مؤثري ايفا مي كنند و زمينة توزيع متعادل جمعيت، امكانـات و سـرمايه را فراهم مي آورند (ركن الدين افتخاري و ايزدي خرامه، ۱۳۸۱).

همسو با اين سياست، طـي چند دهة گذشته تعداد زيادي از نقاط روستايي در كشور به نقاط شهري تبديل شده اند. در طي سالهاي ۱۳۳۵تا 13۴۵، تعداد ۷۸ روستا به شهر ارتقا يافتند. افزايش تعداد شـهرها از طريق ارتقاي روستاها در طي سالهاي ۱۳۵۵تا 13۶۵ ، ۱۳۴۵تا 13۵۵ و ۱۳۶۵تا 13۷۵ به ترتيب ، ۱۲۳و ۹۶ و ۱۱۶ شهر بوده است، و اين تعداد در فاصله سالهـاي ۱۳۷۵تا 13۸۵ بـا رشـدي چشمگير، به ۴۰۶ شهر ميرسد . به عبارت ديگر، از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۸۵، تعداد ۸۱۷ شهر به شهرهاي كشـور افـزوده شده است. از اين تعـداد ۲۵ نقطـه، شـهرهاي جديـد و نوبنيـادي بـوده كـه در اطـراف كلان شهرها با هدف جـذب جمعيـت مـازاد و سـرريز آنهـا ايجـاد شـده انـد، ولـي بقيـه روستاهايي بوده اند كه به دلايلي مانند تقاضا و پيگيري مردم محلي، مشاركت مالي مردم محلي، موقعيت ( مناسب يا خاص جغرافيايي، موقعيت خاص سياسي مركزيـت بخـش در تقسيمات كشوري، جمعيت نسبتاً زيـاد، پيگيـري نماينـده شهرسـتان در مجلـس، و در نهايت با موافقت مسئولان در سطح بخش، شهرستان، استان، وزارت كشور و كميسـيون سياسي و دفاعي دولت) به شهر ارتقـا يافتـه انـد . در ايـن زمينـه، تبصـره مـاده ۴ قـانون تقسيمات كشوري نقش مؤثري در تشديد روند تبديل نقـاط روسـتايي بـه شـهر داشـته است. طبق اين تبصره «مراكز بخش با هر ميزان جمعيت و همچنـين روسـتاهاي واجـد شرايط (مندرج در ماده ۴ قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري) چنانچـه در تـراكم كم داراي ۴۰۰۰ نفر و در تراكم متوسط بالغ بر ۶۰۰۰ نفر جمعيت باشند مـي تواننـد بـه عنوان شهر شناخته شوند (دفتر تقسيمات كشوري، ۱۳۸۵).

تاكنون در داخل كشور در زمينه ارتقاي روستاها بـه شـهر و تـأثيرات آن بـر توسـعه نواحي روستاييِ اطراف، مطالعـاتي صـورت گرفتـه اسـت كـه از آن جملـه مـي تـوان بـه مطالعات حسيني حاصـل (۱۳۷۸)، ايـزدي خرامـه (۱۳۸۰)، رسـتمي (۱۳۸۰)، شـيخي (۱۳۸۲)، فني (۱۳۸۲) و قادرمزي (۱۳۸۳) اشاره كـرد؛ ولـي در خصـوص تـأثيرات ايـن ارتقا بر ابعاد و قلم روهاي كيفيت زندگي ساكنان محلي و روسـتاهاي اطـراف، تحقيقـات مشخصي انجام نشده است . روند شتابان ارتقاي روستاها به شهر در ايران با تقاضاهاي گسـترده مـردم در جهـت بهبود وضع زندگي و برخورداري از امكانات و خدمات بهتر شكل گرفته اسـت، از ايـن رو لازم به بررسي است كه اين انتظارات پس از گذشت زماني معين تا چـه انـدازه بـرآورده شده اند. هدف تبيين اثرگذاري ارتقاي روسـتاها بـه شـهر در بهبـود كيفيـت زندگي ساكنان شهرهاي ايجاد شده است. پرسش اساسي اين است كه نه ارتقـا بلکه تبدیل شدن روسـتای نمونه ششجوان به محله ای از شهر تا چه حد به بهبود كيفيت و اسـتانداردهاي زنـدگي در این محل انجاميده است؟

مسئله دیگر این است که شهرهاي كوچك و توسعه محلي راهبرد توسعه شهرهاي كوچك از دهه ۱۹۷۰ به منظور ايجاد نظام سكونت گاهي متناسـب و يكپارچه و الگوي عادلانه تر اقتصادي و اجتماعي مورد توجه قرار گرفـت . عـدم تعـادل در نظام سلسله مراتب سكونت گاهي، توزيع مكاني نامتعادل جمعيت، دوگانگي بين نـواحي روستايي و شهري، ناديده گرفته شدن منابع روستايي، تشـديد مهـاجرت روسـتاييان بـه شهرهاي بزرگ، نظام متمركز مديريتي، همراه با آثار نامطلوب اجراي رويكردهايي نظيـر قطب رشد، سبب شد كه راهبرد توسعه شهرهاي كوچك كه مبتني بر ديدگاه توسـعه از پايين به بالاست، در جهت اهداف توسعه شهري، روستايي، منطقه اي و ملي مطرح شـود و در سيا ست گذاري ها و برنامه ريزي هاي كشورها ـ به ويژه كشـورهاي در حـال توسـعه ـ مورد توجه و عنايت قرار گيرد (قادرمزي، ۱۵۰ ،۱۳۸۳ ). اين راهبرد از آغاز دهه ۱۹۸۰ مورد توجـه بيشـتري واقـع شـد، بـه گونـه اي كـه در كنفرانس هاي بين المللي جمعيت و آينده مناطق شهري در شهر رم، نياز به عـدم تمركـز و توسعه شهرهاي كوچكتر مورد تأكيد قـرار گرفـت (جعفـرزاده راسـتين، ۲۶ ،۱۳۶۶). بدين ترتيب در بيشتر كشورهاي در حال توسعه، جهت گيري به سوي شهرهاي كوچـك يا روستا شهرها با اهداف بهبـود رفـاه و كيفيـت زنـدگي مـردم در شـهرها و روسـتاهاي اطراف، كـاهش نـابرابري هـاي موجـود بـين سـكونت گاه هـا، بهبـود نظـام سلسـله مراتـب سكونت گاهي، كاهش مهـاجرت روسـتاييان بـه شـهرهاي بـزرگ، و تمركززدايـي از نظـام تصميم گيري به يكي از وجوه مشخص سياسـت هـاي برنامـه ريـزي و عمـران منطقـه اي تبديل شد. آرا و عقايد متفاوت و مختلفي در مورد نقش شـهرهاي كوچـك در نوسـازي، تأثيرات آنها در توسعه مناطق روستايي، عملكرد آنها به عنوان مراكز خدمات، و نيز نقـش آنها در جلوگيري از مهاجرت روستايي مطرح است (زبردسـت، ۱۳۸۳). آلنسـو از جملـه افرادي است كه نقش چنداني بـراي شـهرهاي كوچـك در جـذب جمعيـت مـازاد قائـل نيست، اما وجود آنها را در تكميل شبكه اسـكان و ايجـاد مفصـلي مناسـب در برقـراري تعادل بين زيست گاه هاي شهري و روستايي الزامي ميداند. تيسدل در مورد توزيع شهرها از لحاظ تعداد و اندازه معتقد است، با توجه به اينكه نيروهاي طبيعي بازار قادر به ايجـاد نظام بهينه توزيع جمعيت در سكونت گاههاي سرزمين نيستند، برايش پيشگيري از تمركز در برخي از نقاط، توجه به رشد شهرهاي كوچك مقياس و ميـان مقيـاس بايـد بـه عنـوان راهي در سياست گذاري نظام اسكان مورد تأكيد قرار گيرد (امكچي، ۵۰.( ،۱۳۸۳ نيل هنسن در بيان نقش شهرهاي كوچك در توسعه ملي، شهرنشيني اشاعه يافتـه از پايين (سياست از پايين) را كه توسعة شهرهاي كوچك و ميـاني را دربـردارد، عـاملي در جهت توسعه كشورهاي در حال توسعه ميداند كه هدف آن كمك به رفع نيازهاي اندك روستايي در مجاورت زندگي آنان اسـت (بـاقري، ۸۵ ،۱۳۷۵). اغلـب سياسـت گـذاران و برنامه ريزان منطقه اي، بـر نقـش اساسـي شـهرهاي كوچـك بـه عنـوان مراكـز خـدماتي منطقه اي در توسعة نواحي روستايي از طريق پيوندهاي مستقيم توليد و نيـز پيامـدهاي توزيع و رخنه به پايين تأكيد ميورزند. به نظر آنها، وجود شـهرهاي كوچـك، پـيش نيـاز توسعه روستايي و منطقه اي است (زبردست، ۲۵ ،۱۳۸۳). اغلب كشـورهاي رو بـه رشـد، عدم توازن و تعادل در اسكان جمعيتشـان را ناشـي از جريـان نـامطلوب و غيرمنطقـي مهاجرت ها به شهرهاي بزرگ مي دانند. با اطمينان ميتوان پذيرفت كه شهرهاي كوچك با زمينه سازي و فراهم آوردن شرايط مساعد، ميتواننـد در برقـراري يـك نظـام منطقـي سلسله مراتبي از حيث جمعيت و كاركرد موفق باشند. با تقويـت و توسـعه ايـن شـهرها، ظرفيت پذيرش جمعيت آنها افزايش مييابد و به سبب قرار گرفتن بر سر راه مهاجرهاي روستايي، جريان مهاجرتي را به سوي خود و ديگر نقاط كوچك شهري، هدايت ميكنـد (فني، ۴۵ ،۱۳۸۲). به هر حال، راهبرد توسعه شهرهاي كوچـك بـا توجـه بـه اهـداف و كاركرد خود ميتواند هدفهاي اساسي توسعه روسـتايي را از طريـق ايجـاد زمينـه هـاي مناسب كسب وكار و زندگي در محيط هاي روستايي، كاهش فاصله عملكردي بين شهرها از طريق ايجاد روستا شهرها به عنوان مراكز فعال روسـتايي، و جلـب مشـاركت مـردم در فعاليت هاي مربوط به توسعه، محقق سازد (ايزدي خرامه، ۹. ۱۳۸۰)، در برخي از كشورهاي در حال توسعه نظير چين، كنيا، مصر، مالزي و برخـي ديگـر، به منظور جلوگيري از تمركز شديد شـهري، ايجـاد فرصـت هـاي شـغلي جديـد، كـاهش مهاجرت هاي روستاييان به شهرهاي بزرگتر، خدمات رساني به روستاها و اهدافي از ايـن دست، به امر توسعه و ايجاد شهرهاي كوچك از طريق تقويت كانون هاي روستايي بزرگ و ارتقاي آنها در سلسله مراتب سكونت گاهي توجه گرديده است. تجربه كشورهاي در حـال توسعه در ايجاد شهرهاي كوچك جديـد روسـتايي نيـز حـاكي از آن اسـت كـه بيشـتر تأكيدات بر روي توزيع خدمات پايه در حوزه هاي نفوذ كشاورزي به منظور تقويت جامعـة روستايي از طريق فراينـد شهرنشـيني روسـتايي صـورت گرفتـه اسـت (ايـزدي خرامـه، . ۲۰۳ ،۱۳۸۰ ) تحقيقات انجام شده در ايران نيز نشان ميدهد كه يكـي از اهـداف اصـلي دولـت در پيگيري اين سياست، حضور و نفوذ بيشـتر در روسـتاها بـه ويـژه در سـال هـاي پـيش از انقلاب بوده است، زيرا هر چند پايه هاي اقتصادي دولت تا پيش از اصلاحات ارضي سـال ۱۳۴۱ بر اقتصاد كشاورزي با ساختار روستايي استوار بود، اما مناسـبات آن بـا روسـتا از طريق نظام سنتي حاكم بر جامعه انجام ميگرفـت (رزاقـي، ۳۵ ۲۹- ،۱۳۶۷). تحقيقـات ديگري در اين زمينه نشان ميدهد، تبـديل روسـتا بـه شـهر در كـاهش مهـاجرت هـاي روستاييان به شهرهاي بزرگتر و تثبيت جمعيت در نواحي روستايي، افزايش فرصت هاي شغلي ـ به ويژه در بخش خدمات اداري و تجاري ـ افزايش و بهبود كاركردهاي خـدماتي (ايزدي خرامه، ۵ ۱۳۸۰، ) ، افـزايش درآمـد و رونـق اقتصـادي، تنـوع شـغلي و افـزايش فرصتهاي اشتغال، رونق و تقويت صنعت و فعاليت هاي صنعتي، افزايش سـطح سـواد و سرمايه اجتماعي در شهرهاي ايجاد شده و حـوزه نفـوذ (قـادرمزي، ۱۵۵ ،۱۳۸۳) مـؤثر بوده است.

لازم است پژوهشگران و محققان بررسی نمایند که کدام یک از این پارامترها و نتایج در مورد روستای ششجوان و شهر بوئین و میاندشت صادق بوده است؟

کیفیت زندگی

كيفيت زندگي را چنين تعريـف مـي كنـد : اصـطلاح كيفيـت زندگي به طور كلي به وضعيت محيطي كه مردم در آن زندگي مي كنند (نظير آلـودگي و كيفيت مسكن) و همچنين بـه برخـي شـرايط شخصـيِ افـراد (نظيـر سـلامت و ميـزان تحصيلات) اشاره دارد. به طور كلي ميتوان كيفيت زندگي را به عنوان برهم كنش ميـان ميزان برآورده شدن نيازهاي انساني و رضايت افراد و گروهها از تأمين نيازهـاي خـود در يك ناحيه خاص تعريف كرد (رضواني و ديگران، ۱۳۸۷ ). در مطالعات اخيـر، كيفيـت زنـدگي بـه دو روش انـدازه گيـري مـي شـود . روش اول، شاخص هـاي عينـي را بـراي سـنجش كيفيـت زنـدگي مـورد اسـتفاده قـرار مـي دهـد . شاخصهاي عيني، شاخص هاي اجتماعي و اقتصادي قابل سنجش براي انعكـاس ميـزان تأمين نيازهاي انساني هستند كه بـا اسـتفاده از گـزارش هـا و آمارهـاي رسـمي بررسـي ميشوند. اين شاخص ها وضعيت ظاهري و ملموس زنـدگي را نشـان مـي دهنـد .

كامينز در تعريـف خـود از كيفيـت زندگي كه هر دو بعد عيني و ذهني را در نظر گرفته است، بيـان مـي كنـد كـه از هفـت قلمرو مهم شامل بهزيستي مادي، سلامت، بهـره وري، تعلـق، امنيـت، اجتمـاع محلـي و بهزيستي عاطفي ميتوان براي محاسبه شاخص تركيبي كيفيت زندگي استفاده كرد . اسميت در سال ۱۹۷۳، شش قلمرو اصلي را كـه بـه طـور گسـترده اي در مطالعـات كيفيت زندگي در كشورهاي مختلـف مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه انـد، شناسـايي كـرد : ) ۱ درآمـــد، ثـــروت و كـــار؛ ) ۲ محـــيط؛ ) ۳ ســـلامت؛ ) ۴ آمـــوزش؛ ) ۵ مشـــاركت؛ ) ۶ ناهنجاريهاي اجتماعي نظير جرم و جنايت . هاگرتي و همكاران در سال ۲۰۰۱ اظهار داشتند كه هفت قلمـرو شـامل روابـط بـا خانواده، بهزيستي عاطفي، بهزيستي مادي، سلامت، كار و فعاليت مولد، احساس تعلق به اجتماع و امنيت فردي ميتوانند فضاي كيفيت زندگي را به خوبي پوشش دهند. رضواني و همكاران در سال ۱۳۸۷ به منظور ارزيابي كيفيت زندگي در نواحي روستايي، سه قلمرو اساسي از نيازها ـ شامل نيازهاي اوليه، به زيستي و فرصت و فراغت ـ را مورد توجه قـرار دادند . در مطالعه حاضر، كيفيـت زنـدگي بـه عنـوان بـرهم كـنش ميـان منـابع، امكانـات و فرصتهاي فراهم شده براي تأمين نيازهاي انساني و همچنين دريافت، ارزيابي و رضايت افراد و گروه ها از برآورده شدن نيازهايشان در يك مكـان خـاص در نظـر گرفتـه شـده است .

حال سوال این است که آیا این ۱۰ قلمـرو شـامل كيفيـت محـيط، مسـكن، آمـوزش، سلامت، بهزيستي فردي، مشاركت، تفريح و اوقات فراغت، اطلاعـات و ارتباطـات، كـار، و درآمد و ثروت براي مطالعه كيفيت زندگي در محله ششجوان و شهر بوئین و میاندشت محقق شده یا خواهد شد؟ در ضمن آیا این فرایندها تأثیری بر جلوگیری از مهاجرت از ششجوان به شهرهای بزرگتر داشته اند؟

نتیجه گیری

نویسنده اصراری بر این ندارد که با این تعاریف و تفاسیر سریعاً نتیجه گیری نماید و اظهار نماید که محله شدن ششجوان برای این روستا و حتی شهر بوئین و میاندشت مطلقاً اثرات طبعی منفی یا مثبت داشته یا خواهد داشت. دیگر این اتفاقی افتاده است و نتیجه این را به عهده محققان و پژوهشگران محلی می گذاریم تا به دور از هرگونه تعصب به این امر پرداخته و نتیجه را پس از بررسی های علمی و کارشناسانه اعلام نمایند.

نکته قابل تأمل دیگر برای محققان و پژوهشگران این است که فرق است بین این که روستایی از روستا بودن ارتقا یابد و برای خودش شهری مستقل گردد تا این که وابسته و یا محلی از شهر دیگر گردد که در مورد روستای نمونه کشوری ششجوان امر دوم صادق بوده است.

موضوعات پیشنهادی برای محققین و پژوهش گران

1- تفضیلی بر اثرات و طبعات مفید و مضر تبدیل شدن روستای ششجوان به محله ای از بوئین میاندشت

2- بررسی راه های استفاده بهینه از فرایند محله شدن ششجوان در جهت آبادانی ششجوان

3- بررسی راه و چاره عملی در صورت پشیمانی از محله شدن ششجوان

4- مقایسه محلق شدن ششجوان به شهر افوس با ملحق شدن ششجوان به شهر بوئین میاندشت

5- بررسی راه های ایجاد اشتغال و درآمد در محله ششجوان

6- بررسی راه های مشارکت بیشتر ششجوانی ها در مدیریت شهری بوئین و میاندشت

7- بررسی راه های کشاندن ادارات و سایر امکانات شهری به محله ششجوان

8- بررسی راه ها ی بازگرداندن ششجوانی های مقیم بوئین و میاندشت به محله ششجوان

9- تفاوت بین این که ششجوان (مانند افوس) خودش یک شهر یا دهداری می شد تا این که محله ای از یک شهر شود.

10- بررسی عوامل مؤثر در رکود و خمود ششجوان

منابع و مأخذ:

امكچي، حميده، ۱۳۸۳، شهرهاي مياني و نقش آنها در چارچوب توسعه ملي، انتشـارات مركـز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران، چاپ اول

ايزدي خرامه، حسـن، ۱۳۸۰، نقش تبديل روستاها به شهر در توسعه روستايي مورد: اسـتان فارس، رساله دوره دكتري جغرافيا و برنامه ريزي روستايي، دانشگاه تربيت مدرس

باقري، اشرف السادات، ۱۳۷۵، كاركردهاي شهرهاي مياني در توسعه ناحيهاي، مطالعه مـوردي نجفآباد و خميني شهر، رساله دوره دكتري جغرافيا و برنامه ريزي شهري، دانشگاه تهران

جعفرزاده راستين، مهرداد، ۱۳۶۶، جمعيت و شهرنشيني، مركز آمار ايران

حسيني حاصل، صديقه، ۱۳۷۸، جايگـاه و نقـش عملكـردي شـهرهاي كوچـك در توسـعه روستايي مورد: رزن (همدان ، ) مجموعه مقالات پژوهشها و قابليتهاي علم جغرافيـا در عرصه سازندگي، مؤسسه جغرافيا، دانشگاه تهران

دفتر تقسيمات كشوري وزارت كشـور، ۱۳۸۵، ضوابط و معيارهاي تبديل روسـتا بـه شـهر در كشور

رزاقي، ابراهيم، ۱۳۶۷، اقتصاد ايران، نشر ني، چاپ اول، تهران

رضواني، محمدرضا؛ شكيبا، عليرضا؛ منصوريان، حسـين، ۱۳۸۷، ارزيـابي كيفيـت زنـدگي در نواحي روستايي، فصلنامه رفاه اجتماعي، سال هشتم، شماره و ۳۱ ۳۰، پاييز و زمستان

رضواني، محمدرضا، منصوريان، حسين ۱۳۸۷، سنجش كيفيـت زنـدگي : بررسـي مفـاهيم، شاخصها مدلها و ارائه مدل پيشنهادي براي نواحي روستايي، فصلنامه روستا و توسـعه

رستمي، كورش، ۱۳۸۰، نقش عملكردي شهرهاي كوچك در توسعه منطقه اي مورد: دارخوين (خوزستان)، پاياننامه كارشناسي ارشد، گروه شهرسازي، دانشگاه تربيت مدرس

ركن الدين افتخاري، عبدالرضا؛ ايزدي خرامه، حسن، ۱۳۸۰، تحليلي بر رويكردهاي مكان يابي و توزيع خدمات در مناطق روستايي: بررسي تطبيقـي رويكـرد كاركردهـاي شـهري در توسعه روستايي و مدل تخصيص مكاني، فصلنامه تحقيقات جغرافيـايي، سـال شـانزدهم، ۳۰. ۶۶- صص ،۸۰ پاييز ،۳ شماره

ركن الدين افتخاري، عبدالرضا؛ ايزدي خرامه، حسـن؛ ۱۳۸۱، نقش تبديل روسـتا بـه شـهر در افزايش فرصتهاي شغلي و كاهش بيكاري در نواحي روستايي (مـورد اسـتان فـارس )، دومين همايش دوسالانه اقتصاد ايران، دانشگاه تربيت مدرس، تهران

زبردست، اسفنديار، ۱۳۸۳، اندازه شـهر ، انتشـارات مركـز مطالعـات و تحقيقـات شهرسـازي و معماري ايران، چاپ اول

شـيخي، داود، ۱۳۸۲، نقش روستا شهر در توسـعه ناحيـه اي مـورد مطالعـه : بخـش خنـداب (شهرستان اراك)، پاياننامه كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامـه ريـزي روسـتايي، دانشـگاه تهران

فني، زهره، ۱۳۸۲، شهرهاي كوچك رويكردي ديگر در توسعه منطقـه اي، انتشـارات سـازمان شهرداريهاي كشور، چاپ اول

قادرمزي، حامـد، ۱۳۸۳، نقش روستاشهرها در توسعه روستاهاي پيراموني (مطالعـه مـوردي : روستاشهر دهگلان)، پايان نامه كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي روسـتايي، دانشـگاه تربيت مدرس

در پایان ضمن سپاس از بازدیدکنندگان و خوانندگان این مقاله تقاضا می شود نظرات خود را بیان نمایند و یا در رأی گیری که در این رابطه در ستون کناری سایت لحاظ شده شرکت نمایند.

0 نظر

هیچ نظری وجود ندارد. اولین نفر برای نظر دهی به این مقاله باشید!

لطفاً نظر شریف خود را بیان فرمایید
این قسمت منتشر نخواهد شد

درصورتی که بخواهید پاسخ به ایمیل شما هم ارسال شود در مربع مقابل این قسمت تیک بزنید

پر بیننده ترین مطالب

روز نکوداشت ششجوان
روز نکوداشت ششجوان روز نکوداشت ششجوان روز نکوداشت ششجوان در روز 26 خرداد 1397 برگزار خواهد شد.
آقای نصرت اله علایی درگذشت
آقای نصرت اله علایی درگذشت آقای نصرت اله علایی به درگاه ایزدی شتافت غم وارده را به خانواده و وابستگان آن روانشاد تسلیت می گوییم مراسم بزرگداشت آن روان شاد در روز پنج شنبه 24 خرداد برگزار خواهد شد.

منابع خبری فریدن فریدونشهر چادگان

وضع هوای ششجوان و سایر شهرها

ششجوان Sunny 26°C Sunny
داران Sunny 28°C Sunny

بایگانی

  PHP خطا [Warning]
  PHP خطا [Warning]
  PHP خطا [Warning]
 • فروردین, 1395
 • PHP خطا [Warning]
  PHP خطا [Warning]
  PHP خطا [Warning]
 • مهر, 1394
 • PHP خطا [Warning]
  PHP خطا [Warning]
  PHP خطا [Warning]
 • اردیبهشت, 1394
 • PHP خطا [Warning]
  PHP خطا [Warning]
  PHP خطا [Warning]
 • فروردین, 1394
 • PHP خطا [Warning]
  PHP خطا [Warning]
  PHP خطا [Warning]
 • اسفند, 1393
 • PHP خطا [Warning]
  PHP خطا [Warning]
  PHP خطا [Warning]
 • بهمن, 1393
 • PHP خطا [Warning]
  PHP خطا [Warning]
  PHP خطا [Warning]
 • دی, 1393

تبادل

RSS 0.91
RSS 1.0
RSS 2.0
ATOM 0.3
OPML
PHP خطا [Warning]
شهریور
PHP خطا [Warning]
1399
PHP خطا [Warning]
شنبه
PHP خطا [Warning]
29

تعداد کل بازدیدها : Free tracking counter

تعداد بازدیدکنندگان آنلاین :

اکنون 17 میهمان در حال بازدید از این سایت می باشند. اعضای آنلاین :

ورود كاربر

هنوز ثبت نام نكرده اید؟ عضویت در سایت

رأی گیری

کدام قسمت از سایت ششجوان را بیشتر می پسندید؟

نتایج
تا چه میزان از تبدیل روستای نمونه کشوری ششجوان به محله ای از بوئین میاندشت راضی هستید؟

نتایج

آخرین نظردهنده در موضوع:

چه کنیم تا تب مالت نگیریم؟
مدیر سایت
PHP خطا [Warning]
05 شهر 1397, 13:33

گزیده ای از اعضای سایت ششجوان

WebPilotDubai
WebPilotDubai
RobertoniNUt
RobertoniNUt
RobertPade
RobertPade
rainbow
rainbow
ArtOfBeautywen
ArtOfBeautywen
asgharal
asgharal
ClintonDut
ClintonDut
SighltagonMl
SighltagonMl
ATalaAltenia
ATalaAltenia
Miguelgoks
Miguelgoks
dmsh
dmsh
Elizabeth
Elizabeth
DAVID
DAVID
OliverPt
OliverPt
Hakim
Hakim
mmheydari
mmheydari
211211
211211
6219454
6219454
DavidImite
DavidImite
Optiob24
Optiob24
08303
08303
admin
admin
AdalinRaw
AdalinRaw
Nelsonlync
Nelsonlync
tanha
tanha
milad
milad
aseman
aseman
MarcosSek
MarcosSek
JgsepxDor
JgsepxDor
Ronaldtig
Ronaldtig